Acta de Reunió del 21-02-2009

Data: 21/02/2009
Lloc: Espai Jove Boca Nord de la Generalitat de Catalunya
Hora: 16:30 - Única convocatòria

Ordre del dia:

1. Recollida dels certificats d'adhesió i designació de representant de les associacions assistents a l'Assemblea.
2. Presentació i Aprovació dels Estatuts de la Federació.
3. Dimissió de la Comissió Gestora i elecció de la taula que presidirà l'elecció de la Junta Directiva. La taula haurà d'estar formada pel representant de major edat com president i el de menor edat com secretari.
4. Presentació de candidatures a la Junta Directiva de la Federació.
5. Elecció de la Junta Directiva de la Federació.
6. Confecció de l'Acta de Constitució de la Federació, signada pels membres de la Junta i pels representants designats per les Associacions constituents.
7. Presentació i Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Federació.
8. Presentació i Aprovació del Pressupost de la Federació.
9. Precs i preguntes.

Assistents:

Associació d’Airsoft Clan Dog - José Ángel Ortega Mora
Asociación Comando Airsoft Tomahawk – Joseph Lluis Roselló Lledó
Associació Black Berets Airsoft Squad - Daniel Folch Lérida
Associació Tiger Airsoft i Reenactment – Jaume Trabado Santín
Associació Airsoft Valles – Rubén Marín Delgado
Asociación Red Dragons Airsoft Squad – Juan Peñaranda Patiño
Associació d’Airsoft Penedès – Ramón Gómez Pallarés
Asociación Corbera Corbs Airsoft – Héctor Jiménez Vilarnau
Associació Akadios Airsoft Club – Francisco Ortiz González
Associació Airsoft Cat – Jordi Ortiz Bermejo
Associació d’Airsoft Cobrety – Jesús Galván Luna
Associació Juvenil d’Activitats de Simulació del Baix Llobregat – David Fernández Hernández
Associació Airsoft Barcelona – Javier Gutiérrez Fernández
Associació Lúdica pel Foment de l’Airsoft – Daniel Huerta Porras

Efectuat el recompte i establert el quòrum necessari es dóna començament a la reunió a les 16:50, retard a causa de un problema tècnic.

1. Recollida dels certificats d'adhesió i designació de representant de les associacions assistents a l'Assemblea.

Totes les associacions presents fan lliurament dels certificats d'adhesió a la Federació Catalana d'Airsoft. El secretari de la Comissió Gestora comprova que estiguin tots degudament emplenats, al no detectar errades en cap d'ells es continua la reunió.

2. Presentació i Aprovació dels Estatuts de la Federació.

Es procedeix a la lectura dels estatuts. Es clarifiquen alguns aspectes i dubtes dels representants. Es corregeix l'apartat b, de l'article 5 del capítol. Es passa a votació i són aprovats per unanimitat per catorze vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

3. Dimissió de la Comissió Gestora i elecció de la taula que presidirà l'elecció de la Junta Directiva.

Tots els membres de la Junta Directiva de la Comissió Gestora dimiteixen de motu propi quedant dissolta aquesta Junta. A petició del President sortint de la Junta Directiva en qualitat de representant de la Associació Lúdica pel Foment de l'Airsoft per a agilitar els tràmits es decideix per unanimitat realitzar la votació a mà alçada.

4. Presentació de candidatures a la Junta Directiva de la Federació.

Es presenta una única candidatura encapçalada per Daniel Horta Porras que passa a explicar l'organigrama del seu equip de treball i els objectius de la seva Junta Directiva. Posteriorment cadascun dels càrrecs explica el treball a desenvolupar per la seva vocalía o oficina. Es comenten alguns aspectes sobre l'assegurança federativa presentada per la Vicepresidenta i sobre la proposta de certificació de camps de joc sobre la qual s'està treballant.

5. Elecció de la Junta Directiva de la Federació.

Es passa a votar la Junta Directiva i és triada per unanimitat per catorze vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

<A partir d'aquest moment pasa a presidir l'Assemblea la Junta Directiva escollida, a la qual es farà entrega d etota la documentació confeccionada per la Comisió Gestora i la Taula, així com la lliurada per les Associacions constituents.>

6. Confecció de l'Acta de Constitució de la Federació, signada pels membres de la Junta i pels representants designats per les Associacions constituents.

Es realitza l'Acta Fundacional de la Federació Catalana d'Airsoft i tots i cadascun dels representants de les associacions passen a signar aquest document en triple versió.

7. Presentació i Aprovació del Reglament de Règim Intern de la Federació.

Es procedeix a la lectura del Reglament de Règim Intern. El president soluciona alguns dubtes sobre la utilització de les ulleres de protecció i l'ús d'artefactes pirotècnics en les partides. L'Associació Juvenil d'Activitats de Simulació del Baix Llobregat incideix que es corregeixi que l'annex citat en la pàgina 6 sobre els documents a aportar és el 4.5.2 i no el 4.5.3, així mateix que desapareguin dues referències a la Normativa Airsoft Barcelona que apareixen en el text. L'Associació Red Dragons Airsoft Squad sol·licita que s'inclogui que tots els annexos sobre cartelería estiguin també en català, també aconsella que les associacions que tinguin a algun dels seus membres en la Junta Directiva de la Federació designi a altre representant perquè així no hi capiguin errors d'interpretació i es puguin donar confusions sobre per boca de qui parla. Es passa a votació i són aprovats per unanimitat per catorze vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

8. Presentació i Aprovació del Pressupost de la Federació.

Javier Gutiérrez Fernández en qualitat de tresorer presenta els pressupostos per a aquest any de la Federació. En ells s'estipula una quota única d'inscripció per Associació de 50,00 € i una quota anual per persona federada de 40,00 €. Es passa a votació i són aprovats per unanimitat per catorze vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

9. Precs i preguntes.

No n'hi ha i per tant es dóna per finalitzada la reunió a les 20:00 hores.

<Tornar a Actes>