Acta de Reunió del 17-07-2010

Data: 17/07/2010
Lloc: Espai Jove de la Generalitat de Catalunya Boca Nord de Barcelona
Hora:19:00 hores en primera convocatòria i 19:30 hores en segona convocatòria.

Ordre del dia:

Ordre del dia:

 Explicació per part del President de la situació viscuda en els últims mesos en quant al funcionament de la Junta Directiva i el dia a dia de la Federació.
 Dimissió en ple de la Junta Directiva i convocatòria d'eleccions.
 Constitució de la Mesa Electoral.
 Presentació de Candidatures.
 Votació.
 Constitució i presentació de la nova Junta Directiva.
 Precs i preguntes.


Assistents:

 Associació Akkadios Airsoft Club.
 Associació Airsoft Barcelona.
 Associació Airsoft Rubí.
 Associació Comando Airsoft Tomahawk.
 Associació d'Airsoft Barcelona Rangers.
 Associació d'Airsoft del Vallès.
 Associació d'Airsoft Penedès.
 Associació Laietans Airsoft.
 Associació Lúdica pel Foment de l'Airsoft.
 Associació Red Dragons Airsoft Squad.
 Associació Red Ribbon Airsoft.Desenvolupament de l'Assemblea:

Una vegada comprovat que existeix quòrum, el Secretari dona per constituïda l'assemblea en primera convocatòria, i cedeix el torn de paraula a En Daniel Huerta com a President de la Federació.

El President explica que en els últims mesos, i degut principalment al canvi en les condicions laborals de membres de la Junta Directiva, s'ha viscut un abandonament de les obligacions dels responsables d'alguna de les àrees de la Federació, i que aquest abandonament ha provocat que la resta d'àrees assumissin una càrrega excessiva de treball. Que aquesta situació pot derivar en un col•lapse en el funcionament de la Federació, i que és la seva responsabilitat prendre les decisions pertinents per solucionar aquesta situació anòmala. Que, amb l'objectiu de no carregar la responsabilitat del problema en membres concrets de la Junta Directiva, la Junta en ple assumeix la responsabilitat i presenta la seva dimissió, per donar la possibilitat als socis de presentar candidatura a la Junta Directiva si consideren que la tasca feta fins a aquest moment no ha estat adequada. Alguns dels membres de la Junta formaran part d'una nova candidatura per seguir amb el projecte presentat en el moment de l'elecció de la Junta al 2009.
La Junta dimiteix, i es constitueix la Mesa Electoral que dirigirà el procés d'elecció de la nova Junta Directiva.

La Mesa Electoral la conformen el Soci d'Associació membre de la Federació de més edat present a l'Assemblea, i el Soci d'Associació membre de la Federació de menys edat present a l'Assemblea.

Són escollits per desenvolupar les funcions de Presidenta i Secretari de la Mesa Electoral Na Montserrat Valduciel Gascón, amb DNI 35007099 H, i En David Cortès Gutiérrez, amb DNI 47783835R, respectivament.

La Mesa Electoral dona per començat el procés electoral a les 20:15 hores.

Queda escollida per constituir la nova Junta Directiva la llista presentada per Daniel Huerta Porras, formada per:

En Daniel Huerta Porras, amb DNI 46352981T.
En Christian Rubio Cano, amb DNI 44197177D.
En Javier Álvarez Martín, amb DNI 46227429M.
En Javier Gutiérrez Fernández, amb DNI 44175353N.
Na Inés García Pulpillo, amb DNI 47602822K.

La Junta Directiva es constitueix amb la següent formació:

President: Daniel Huerta Porras.
Vicepresident: Christian Rubió Canó.
Secretari: Javier Álvarez Martín.
Tresorer: Javier Gutiérrez Fernández.
Vocal: Inés García Pulpillo.

El procés electoral finalitza a les 20:20 amb la dissolució de la Mesa Electoral, passant a presidir l'Assemblea la nova Junta Directiva.

S'adjunten, com a annexes a aquesta acta, les actes i documents corresponents al procés d'elecció de la nova Junta Directiva de la Federació Catalana d'Airsoft.

El President de la nova Junta Directiva pren la paraula i explica la nova estructura de la Junta.

S'obre la tanda de precs i preguntes, i es conclou l'assemblea a Barcelona, a les 20.30 h del 17 de juliol de 2010.<Tornar a Actes>